Przeskocz do treści

Ochrona PPOŻ

Proponujemy współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;

- Szkolenia dla pracodawców i pracowników na różnych stanowiskach w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- Pomiary parametrów sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych;

- Ćwiczenia z wykorzystaniem gaśnic i innych urządzeń gaśniczych;

- Opracowanie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;

- Sprzedaż i serwis sprzętu gaśniczego (przeglądy techniczne, remonty).

- Doradztwo techniczne z zakresu ochrony ppoż.;

- Oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa i ewakuacji;

- Opracowanie dokumentacji ppoż. dla budynków;

- Przygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną;

- Montaż drzwi przeciwpożarowych.

Proponowana oferta dotyczy również wykonywania zadań z zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Są to czynności związane z nadzorem nad pracownikami oraz pomieszczeniami pracy w zakresie obejmującym m.in.:
1. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych (zaraz po przyjęciu do pracy).
2. Przeprowadzanie szkoleń okresowych z zakresu BHP z rozszerzeniem zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. Comiesięczne przeprowadzanie kontroli warunków przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego przez pracowników.
4. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych wraz z wnioskami i propozycjami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
5. Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy Państwowej Straży Pożarnej.
6. Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Inspekcją Pracy.
7. Współudział w reprezentowaniu firmy, na rzecz której świadczone są usługi z zakresu PPoż. w trakcie kontroli organów prowadzących nadzór nad tymi warunkami.
8. Współpraca z jednostkami upoważnionymi do wykonywania badań środowiska pracy, m.in. dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (hałas, zapylenie, drgania, mikroklimat).
9. Organizowanie badań środowiska pracy, a także wdrażanie ochrony pracowników przed warunkami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
10. Współpraca z właściwymi komórkami w zakresie PPoż (laboratoria, Straż Pożarna, gazownia, kominiarz, obsługa lekarska lekarzy medycyny pracy, itp.) oraz pilnowywanie terminów realizacji zadań wynikających z przepisów.
11. Opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa PPoż.
12. Przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań PPoż. na stanowiskach pracy (protokoły).
13. Współpraca pod kątem PPoż. z osobami kierującymi pracownikami, osobą prowadzącą kadry, komórką, pełniącą zadania służby BHP.
14. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa PPoż.

Ceny usług ustalane są indywidualnie do zakresu i potrzeb Klienta. Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).

Usługa Cena
Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego od 300 
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego od 200 zł
Oznakowanie obiektu (drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu PPOŻ.) od 300 zł
Wymiana hydrantu od 550 
Przegląd gaśnicy 20140 zł
Remont gaśnicy 40-140 zł
Audyt bezpieczeństwa pożarowego obiektu od 400 zł
Próba ewakuacyjna, ćwiczenia ewakuacyjne obiektu
od 300 zł
Praktyczne szkolenie ppoż., użycie gaśnic, gaszenie pożaru od 300 zł
Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa pożarowego 50-500 zł
Stawka godzinowa 80–200 
Ekspresowe wykonanie usługi 90600 zł