Przeskocz do treści

Edukacja ekologiczna

- LISO - Lokalny Inicjator Społeczeństwa Obywatelskiego

którego zadaniem była ocena poziomu świadomości występowania pogłębiających się zmian klimatu, ich przyczyn i skutków, wśród społeczności lokalnych. Zrealizowane zostały wyawiady z osobami mającymi wpływ na działania w zakresie zmian klimatu. Znalazło to odzwierciedlenie w raportach zrealizowanych w powiatach, które były uczestnikami projektu: monieckim, łomżyńskim, żuromińskim, jak również współpraca w powiatach: radomskim i oleckim.

więcej: http://chronmyklimat.pl/wiadomosci

- Baterie - "Kocham recykling" czyli Ekowalentynki

Od kilku lat organizujemy w Zambrowie akcję zbierania zużytych baterii w zamian za lizaki-serduszka

więcej: http://www.cycling-recycling.eu/

- Strażnicy klimatu

więcej: http://klimatycznaedukacja.pl/galeria-straznicy-klimatu/

- Pola tętniące życiem - animator lokalny w powiatach białostockim i wysokomazowieckim

"Pola tętniące życiem - kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym" to projekt edukacyjny, którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wartości przyrodniczej terenów rolniczych Polski oraz propagowanie działań prowadzących do jej zachowania

więcej: http://pola.bocian.org.pl/o-projekcie

- Kontrola obywatelska nad wdrażaniem polityki niskoemisyjnej- w ramach projektu powstało Narzędzie Kontroli Obywatelskiej. Służy ono analizie procesów tworzenia, uchwalania i wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w gminach.

więcej: http://www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/aktualnosci/id/9/stronicowanie/1/view/wiecej_kontroli_nad_planami_gospodarki_niskoemisyjnej/

- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej - opracowujemy dokumenty planistyczne współpracy