Przeskocz do treści

17 grudnia 2021 roku minął nadal nie mamy ustawy. A przecież wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, mają obowiązek implementacji unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Pracodawcy muszą przygotować i wdrożyć nowe obowiązki.

Założeniem Dyrektywy o ochronie sygnalistów jest stworzenie skutecznych kanałów informowania o naruszeniach unijnego prawa w obrębie danej organizacji. Osoby dokonujące takich zgłoszeń na gruncie Dyrektywy nazywane są sygnalistami. Sygnaliści muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo w związku z sygnalizowaniem nieprawidłowości.

Oferujemy pracodawcom pomoc w zakresie wdrożenia przepisów unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów.

1. Przegląd obowiązującej w podmiocie dokumentacji – 500,00 zł netto

2. Wdrożenie systemu sygnalizacji – procedur i kanałów zgłoszeń – 1000,00 zł netto

  • Opracowanie procedury na potrzeby przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych
  • Aktualizacja dotychczasowych dokumentów wewnętrznych
  • Opracowanie i wdrożenie kanałów przyjmowania zgłoszeń

3. Obsługa przyjmowania i wstępnej weryfikacji zgłoszeń oraz przygotowania do rozpatrywania – 500,00 zł netto/miesięcznie

4.  Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego/on-line – 500,00 zł netto za grupę 50 osób

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Sygnalistą nazywana jest osoba zgłaszająca naruszenie prawa u pracodawcy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. o sygnalistach obowiązuje, od grudnia 2021 r. zostanie wdrożona ustawą w naszym systemie prawa.

Już teraz zapraszamy pracodawców do rozpoczęcia przygotowań do wdrożenia przepisów, które regulują ochronę osób dokonujących zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń, o których uzyskały informacje podczas wykonywania pracy.

Przepisy przewidują zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń poprzez trzy kanały:

- wewnętrzny (w ramach zakładu pracy) – zachęca się do składania zgłoszeń tym kanałem, zanim skieruje się je do organów zewnętrznych, jeżeli naruszenie można skutecznie rozwiązać wewnątrz zakładu pracy, zaś sygnalista nie obawia się ryzyka działań odwetowych,

- zewnętrznym (do właściwego organu),

- w drodze ujawnienia publicznego (jako rozwiązanie ostateczne, jeżeli wcześniej dokonano zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego, jednak nie podjęto żadnych działań w tym zakresie).

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązki związane z zapewnieniem kanału wewnętrznego zgłoszeń oraz ochroną sygnalisty. Dotyczyć będą wszystkich pracodawców, zatrudniających min. 50 pracowników, zarówno w sferze publicznej, jaki prywatnej. Dla mniejszych pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników konieczność wdrożenia obowiązków ma być przesunięta do 2023 r., dla pracodawców większych (250 i więcej pracowników) przepisy będą obowiązywać od 17.XII.2021 r.

Nowym obowiązkiem pracodawców jest utworzenie wewnętrznego kanału i opracowanie procedur, przy wykorzystaniu których pracownicy będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń:

- kanały przyjmowania zgłoszeń do pełnomocnika – zapewnią poufność osoby dokonującej zgłoszenia i osoby wskazanej w zgłoszeniu bez dostępu do tych danych osób postronnych;

- kanały dostępu – zapewnią przyjmowanie zgłoszeń pisemnie lub ustnie (telefonicznie, za pośrednictwem innych systemów komunikacji głosowej oraz na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia na spotkaniu);

- sygnalista otrzymuje potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia – 7 dni od jego otrzymania;

- wyznaczenie bezstronnej osoby/bezstronnego wydziału właściwego do podejmowania działań następczych (wyjaśnienia sprawy, komunikacji z sygnalistą, przekazanie sygnaliście informacji zwrotnych w rozsądnym, nie dłuższym niż 3 miesiące terminie);

- ochrona sygnalisty przed odwetem.

Pracodawca musi prowadzić Rejestr zgłoszeń na zasadach określonych w Dyrektywie oraz zapewnić ochronę sygnalistom.

Sygnalista ma również prawo do zgłoszenia zewnętrznym lub publicznym kanałem, jednak w interesie pracodawcy jest umożliwienie zgłoszenia wewnętrznego, by móc podjąć działania wewnętrzne i minimalizować straty spowodowane utratą dobrego imienia na zewnątrz.

W Dyrektywie wymienione są dziedziny oraz akty prawne, których naruszenia będą mogły obejmować: zamówienia publiczne, finanse i podatki, bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, ochrona danych osobowych. Przepisu krajowe, które są w trakcie legislacji mogą zakres tych przepisów rozszerzyć.

Ustawową ochroną objęci będą sygnaliści, zgłaszający naruszenie: pracownicy na umowie o pracę, ale też inne osoby, mogące uzyskać informacje o naruszeniu w kontekście związanym z pracą: wykonujący czynności na podstawie przepisów cywilnoprawnych, samozatrudnieni, wspólnicy, stażyści, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, byli pracownicy, osoby w trakcie rekrutacji.

Sygnalista w związku z dokonaniem zgłoszenia nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie obowiązku poufności, zniesławienie, naruszenie praw autorskich, naruszenie tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, oraz z tytułu roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa prywatnego, publicznego lub prawa pracy. Warunkiem jest jednak, żeby istniały uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia zgodnie z dyrektywą;

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe - dyrektywa określa katalog działań odwetowych wskazując, że jest to nie tylko zwolnienie z pracy, ale także przykładowo: zawieszenie stosunku pracy, degradacja, przymusowy urlop bezpłatny, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy, wstrzymanie szkoleń, negatywna ocena wyników lub o pracy, zastosowanie środka dyscyplinarnego, nieprzekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony, itd. Lista nie jest zamknięta.

Jeśli sygnalista poniósł szkodę, to zachodzi domniemanie że jest ona wynikiem działań odwetowych za dokonanie zgłoszenia i wówczas na osobie, która podjęła działania wyrządzające tą szkodę ciąży obowiązek udowodnienia, że działania były przeprowadzone z uzasadnionych powodów.

Nasze przepisy krajowe ustanowią sankcje za:

- utrudnianie dokonywania zgłoszeń,

- podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów,

- wszczynanie uciążliwych postępowań wobec sygnalistów,

- naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty.

Pracodawcy mają za zadanie przygotować kanały do dokonywania zgłoszeń i opracować odpowiednie procedury, a także wyznaczyć niezależne osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze. Koniecznym będzie zatem przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjnych zarówno dla władz, jak i dla pracowników.

Należy dołożyć wszelkich starań, by poprzez edukację i zbudowanie w pracownikach przekonania, że sygnalizowanie problemów nie jest „skarżeniem" doprowadziło do poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania pracodawcy. Sygnalista ma przecież prawo do zgłoszenia zewnętrznym lub publicznym kanałem, jednak w interesie pracodawcy jest umożliwienie zgłoszenia wewnętrznego, by móc podjąć działania wewnętrzne i minimalizować straty spowodowane utratą dobrego imienia na zewnątrz oraz uniknięcie ryzyka wyciągnięcia konsekwencji przez właściwe organy.

WSPÓŁPRACA

Proponuję analizę potrzebnych do wdrożenia zapisów Dyrektywy i tworzących się przepisów krajowych, wdrażanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dokumentów, jakie posiada pracodawca oraz niezbędnych do wdrożenia własnych procedur i ochrony własnych interesów w przypadku działania sygnalistów. Na podstawie audytu proponuję określenie niezbędnych dokumentów, które muszą być opracowane przez pracodawcę: kwestie dyskryminacji i mobbingu, ochrony danych osobowych, BHP, warunków zatrudnienia i wynagradzania, ewentualnych wdrożonych norm ISO a także zaproponuję w instrukcjach wewnętrznych i regulaminach rozszerzenie zakresu szkoleń w zakresie BHP oraz RODO dostosowując je do procedur zgłaszania niezgodności z prawem ze szczególnym naciskiem na zgłoszenia kanałami wewnętrznymi. Po opracowaniu dokumentów zaproponuję pracodawcy uzgodnienia ich treści ostatecznej i wyjaśnienia sposobów ich wdrażania. Po ich zatwierdzeniu proponuję cykl szkoleń dla pracowników oraz kadry kierowniczej celem zaznajomienia ich z nowowdrożonymi dokumentami i ustalonym sposobem zgłoszeń naruszeń, by w chwili wejścia w życie dyrektywy ograniczyć potencjalne zgłoszenia nieprawidłowości. Decydująca tu będzie prostota stosowania takich procedur przez pracowników i kadrę kierowniczą.

Oczywiście, jak wynika z praktyki w ostatnio wdrażanej ochronie danych osobowych należy na bieżąco obserwować sytuację na rynku i w legislacji, a także dobre praktyki, by ograniczyć do minimum zagrożenia dla pracodawcy związane ze zgłaszanymi nieprawidłowościami i ich eliminowanie ze środowiska pracy.

Dodatkowo oferuję pełnienie funkcji bezstronnej osoby, która będzie zbierała i wyjaśniała zgłaszane nieprawidłowości.

Zapraszam do kontaktu bezpośredniego w sprawie ustalenia warunków współpracy.

Szanowni! Wiem, że wakacje, że urlopy, że lato i korzystać trzeba.Chciałbym podzielić się z wami dwoma wiadomościami: jeszcze nie ma wyników naborów na kursy komputerowe (to wiadomość gorsza), więc nabór trwa nadal - i to jest ta lepsza wiadomość.Zatem kto jeszcze chętny może zapisać się na kurs komputerowy (poziom zależy od potrzeb grupy). Ofertę kierujemy do osób po 50 r. życia (max. 62) bez cenzusu wykształcenia lub osób młodszych (od 25 r. ż.) z wykształceniem nie większym niż średnie.Osoby starsze będą miały zdecydowanie mniejszą szansę na uzyskanie bonu, gdyż cały projekt jest skierowany do osób aktywnych zawodowo lub takich, które chcą wrócić na ścieżkę zawodową: rolników, pracujących, bezrobotnych, ale też emerytów i rencistów. Ważne jest, by w dokumentach rekrutacyjnych właściwie umotywować chęć powrotu do pracy czy zmiany sposobu zarabiania środków na życie. Ważne jest też to, aby rekrutowani BARDZO DOKŁADNIE WYPEŁNIALI SWOJE CV, bo mamy dużą ilość poprawek.Szkolenia będą trwały 105 h, a ich poziom zależy od grupy: od podstawowych do zaawansowanych. Przewidywalny termin uruchomienia szkoleń to październik/listopad.Szkolenia prowadzone będą na laptopach, które mogą stać się własnością uczestnika po spełnieniu warunków, które zostaną określone w umowie.Rekrutując, trzeba wziąć pod uwagę miejsce, gdzie ma odbywać się szkolenie. Sala musi zmieścić min. 15 osób, a na każdą musi przypadać 4 metry kwadratowe. Może być więcej, jeśli sala będzie większa, lub może być kilka grup. Za salę możemy zapłacić albo kupić coś dla rekrutującej organizacji.Jeśli nie ma Internetu - zapewnimy dostęp mobilny.Ważne, by dokładnie wypełnić dokumenty, wszystkie kratki i pola, ZWŁASZCZA CV i uzasadnienie.Projekt będzie realizowany w ramach RPO woj. podlaskiego, dlatego dotyczy mieszkańców Podlasia.Formularze rekrutacyjne i więcej informacji: Promyk Consulto Paweł Pogorzelski, biuro@promykconsulto.pl lub 888050176 w godz. 8.00-20.00.Rekrutacja trwa do ......, ok, jak najszybciej. Najchętniej podejmiemy współpracę z organizacjami, które zajmą się szybką i sprawną rekrutacją, znajdą salę, a może i trenera z doświadczeniem?, wypełnią dokumenty, pomogą w wypełnieniu.A poza tym - wypoczywajcie z umiarem 😉

Aktualnie prowadzimy nabór na realizację warsztatów ABC przedsiębiorczości V.

Wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi w latach 2012–2019 i Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej przeprowadziliśmy cztery edycje projektu pt. „ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast” - warsztatów na terenie całego kraju. Obecnie trwa piąta edycja projektu, będzie realizowana do 30 kwietnia 2021 roku.

Warsztaty odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego powierzchnia sali warsztatowej powinna mieć min. ilość uczestników x 4 m2 na osobę.

Jesteśmy certyfikowanymi trenerami edukacji finansowej i szukamy chętnych do realizacji takich warsztatów.Istnieje możliwość realizacji warsztatów on-line poprzez platformę Zoom.

W ich trakcie odbędą się 18godzinne warsztaty, trwające minimum trzy dni, podczas których omówimy procedury związane  z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz sposoby analizy własnych zasobów finansowych. Przećwiczymy też opracowywanie biznesplanu działalności gospodarczej. Uczestnicy będą mieli także okazję do skonsultowania z ekspertami swoich, opisanych w biznesplanach, pomysłów na firmę. Doradzimy, skąd czerpać wiedzę, która pomoże w rozpoczęciu biznesu i jak korzystać z danych pozafinansowych. Na koniec przybliżymy zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju każdej firmy.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników, wystarczy znaleźć grupę i salę, trenerzy dojadą na miejsce. Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz wsparcie trenerskie przy pisaniu biznesplanów.W przypadku zainteresowania zorganizowaniem szkolenia w Państwa miejscowości, prosimy o kontakt:

- Paweł, 888050176, pawelzawady@wp.pl

- Małgosia, 533728733, malgosiapzawady@wp.pl

Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji szkoleń ustalimy w rozmowie.

Podręcznik jest powszechnie dostępny, zapraszamy na stronę:http://edufin.pl/zapraszamy-do-pobierania-naszego-podrecznika-dla-uczestnikow-szkolen-abc-v/

Zapraszamy do rozpowszechnienia informacji.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych. Ofertę kierujemy do osób po 50 r. życia lub osób młodszych z wykształceniem nie większym niż średnie. Osoby starsze będą miały zdecydowanie mniejszą szansę na uzyskanie bonu, gdyż cały projekt jest skierowany do osób aktywnych zawodowo lub takich, które chcą wrócić na ścieżkę zawodową: rolników, pracujących, bezrobotnych, ale też emerytów i rencistów. Ważne jest, by w dokumentach rekrutacyjnych właściwie umotywować chęć powrotu do pracy czy zmiany sposobu zarabiania środków na życie. Ważne jest też to, aby rekrutowani bardzo dokładnie wypełniali swoje CV.

Szkolenia będą trwały 105 h, a ich poziom zależy od grupy: od podstawowych do zaawansowanych. Przewidywalny termin uruchomienia szkoleń to październik/listopad.

Szkolenia prowadzone będą na laptopach, które mogą stać się własnością uczestnika po spełnieniu warunków, które zostaną określone w umowie.

Rekrutując, trzeba wziąć pod uwagę miejsce, gdzie ma odbywać się szkolenie. Sala musi zmieścić min. 15 osób, a na każdą musi przypadać 4 metry kwadratowe. Może być więcej, jeśli sala będzie większa, lub kilka grup. Za salę możemy zapłacić albo kupić coś dla rekrutującej organizacji. Jeśli nie ma Internetu - zapewnimy dostęp mobilny.

Projekt będzie realizowany w ramach RPO woj. podlaskiego, dlatego dotyczy mieszkańców Podlasia.

Formularze rekrutacyjne i więcej informacji: Promyk Consulto Paweł Pogorzelski, biuro@promykconsulto.pl lub 888050176 w godz. 8.00-20.00.

Rekrutacja trwa do piątku, 10VII. Najchętniej podejmiemy współpracę z organizacjami, które zajmą się szybką i sprawną rekrutacją.

Załącznik

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe na dostosowania swojej działalności w czasie epidemii. Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). W środę (03.06) marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowę z operatorem programu, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (PFRR).

Więcej na stronie:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/gospodarka/bon-antywirusowy-dla-podlaskich-przedsiebiorcow.html?fbclid=IwAR33awJT-2fEZTs9nNm56lL4Ayg5kX7w6UwrhTWLHHcfTEn2LqIuGd4Fn3A