Proponujemy współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;

- Szkolenia dla pracodawców i pracowników na różnych stanowiskach w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- Ćwiczenia z wykorzystaniem gaśnic i innych urządzeń gaśniczych;

- Opracowanie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;

- Specyfikacja oferty w zakresie obsługi stałej PPOŻ;

- Stały nadzór nad obiektami w zakresie ochrony ppoż;

- Sprzedaż i serwis sprzętu gaśniczego (przeglądy techniczne, remonty).

- Doradztwo techniczne z zakresu ochrony PPoż;

- Oznakowanie obiektów znakami bezpieczeństwa i ewakuacji;

- Opracowanie dokumentacji ppoż. dla budynków;

- Przygotowanie budynków do odbioru przez Państwową Straż Pożarną;

- Pomiary parametrów sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych;

- Montaż i serwis systemów oddymiających;

- Montaż i serwis systemów sygnalizacyjnych – przeciwpożarowych;

- Pomiary rezystancji i zerowania instalacji elektrycznych;

- Montaż drzwi przeciwpożarowych.

Proponowana oferta dotyczy również wykonywania zadań z zakresu działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministów z dnia 02 września 1997r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Są to czynności związane z nadzorem nad pracownikami oraz pomieszczeniami pracy w zakresie obejmującym m.in.:
1. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych (zaraz po przyjęciu do pracy).
2. Przeprowadzanie szkoleń okresowych z zakresu BHP z rozszerzeniem zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
3. Comiesięczne przeprowadzanie kontroli warunków przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego przez pracowników.
4. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach pożarowych wraz z wnioskami i propozycjami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
5. Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy Państwowej Straży Pożarnej.
6. Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwową Inspekcją Pracy.
7. Współudział w reprezentowaniu firmy, na rzecz której świadczone są usługi z zakresu PPoż. w trakcie kontroli organów prowadzących nadzór nad tymi warunkami.
8. Współpraca z jednostkami upoważnionymi do wykonywania badań środowiska pracy, m.in. dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (hałas, zapylenie, drgania, mikroklimat).
9. Organizowanie badań środowiska pracy, a także wdrażanie ochrony pracowników przed warunkami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
10. Współpraca z właściwymi komórkami w zakresie PPoż (laboratoria, Straż Pożarna, gazownia, kominiarz, obsługa lekarska lekarzy medycyny pracy, itp.) oraz pilnowywanie terminów realizacji zadań wynikających z przepisów.
11. Opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa PPoż.
12. Przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań PPoż. na stanowiskach pracy (protokoły).
13. Współpraca pod kątem PPoż. z osobami kierującymi pracownikami, osobą prowadzącą kadry, komórką, pełniącą zadania służby BHP.
14. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa PPoż.

Ceny usług ustalane są indywidualnie do zakresu i potrzeb Klienta. Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).

Usługa

Cena

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 300

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 200

Oznakowanie obiektu (drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzętu PPOŻ.)

od 300

Wymiana hydrantu

od 550

Przegląd gaśnicy

20140

Remont gaśnicy

40-140

Audyt bezpieczeństwa pożarowego obiektu

od 400

Próba ewakuacyjna, ćwiczenia ewakuacyjne obiektu

od 300

Praktyczne szkolenie PPoż, użycie gaśnic, gaszenie pożaru

od 300

Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

50-500

Stawka godzinowa

80–200

Ekspresowe wykonanie usługi

90600