Przeskocz do treści

Pracodawca zamyka zakład pracy w związku z koronawirusem. Czy i jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w takim przypadku?

#zostańwdomu

Na mocy specustawy związanej z koronawirusem Premier podjął decyzję o czasowym zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury. Ale są też inni pracodawcy.Pracownicy, których zakład został zamknięty przez pracodawcę mają prawo do wynagrodzenia przestojowego. Nie musi być to 100% wynagrodzenia jak normalnie otrzymuje pracownik. Wynagrodzenie może się składać z różnych składników: godzinowe lub miesięczne, mogą też w nie wchodzić składniki zmienne np. premie, prowizje, dodatki. Wynagrodzenie przestojowe charakteryzuje się tym, że liczymy tylko podstawowe wynagrodzenie miesięczne lub stawkę godzinową. Art. 81 Kodeksu pracy mówi: „Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. Wynagrodzenia”. W żadnym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.Zgodnie Kodeksem pracy „Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego (…)”.Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: poradni psychologiczno-pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.Wszystkie działania są możliwe dzięki specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Trwają prace, by zasiłkami objąć też rodziców dzieci powyżej 8. roku życia.