Przeskocz do treści

Chcemy, czy nie - siedzimy w domu. Nikt nie chce grać z Włochami w finale. A żeby nie nudzić się bezsensownie - zachęcam do czytania.

Kamil Śliwowski przygotował wpis z linkami dotyczącymi zdalnego uczenia się - część narzędzi ma szersze zastosowanie.
https://otwartezasoby.pl/narzedzia-i-zasoby-edukacyjne-na-czas-zamkniecia-szkol/

Jason Fried i David Heinemeier Hansson od lat prowadzą firmę Basecamp, która działa w całkowicie zdalnym modelu. Swoje doświadczenia opisali w książce “Remote”.
https://basecamp.com/books/remote

Fundacja Szkoła z Klasą zrobiła bardzo potrzebny wpis na swojej stronie - jak przeżyć dwa tygodnie z dziećmi w domu https://www.szkolazklasa.org.pl/jak-przezyc-dwa-tygodnie-z-dziecmi-w-domu/

30-miesięczne etnograficzne studium dotyczące wpływu odpłatnej pracy domowej o charakterze telepracy na przestrzeń prywatną oraz na kształtowanie praktyk życia codziennego we współczesnym polskim domu.
http://badania-telepracy.agh.edu.pl/blog/2015/02/06/a-wiec-siedzisz-w-domu/

Dla odprężenia i kultury ogólnej, trochę literatury:
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4807144/milosc-w-czasach-zarazy
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4817417/dzuma

Źródło: http://bit.ly/PoradnikPracyOnline, którego wersję 2.0 możecie współtworzyć: http://bit.ly/PoradnikPracyOnline-wersjarobocza

Powodzenia

W dniach 31 marca - 29 maja 2020 r. przyjmowane będą wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi, jeżeli m.in.:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
  • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
  • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji;
 • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
  a) w ramach działań ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju'' dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
  w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej'', objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  b) na objęte programem operacje typu:
  - "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" lub
  - "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", lub
  - "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich";
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli:

 • działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
 • jego:
  • dochody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub
  • przychody z rolnictwa – stanowią co najmniej 25% wszystkich jego przychodów.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:

Premia w wysokości 60 tys. zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II ratach:

 • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY:

Premia przyznawana jest na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • polegającej na:
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;
  w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
  • 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
  • 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:

Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Więcej na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-63-pomoc-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-na-rzecz-rozwoju-malych-gospodarstw.html?fbclid=IwAR32sp-7Zbmu5F0pbbW9BERJjlSBMiPuT5VKmyTp1dOGNDanfEJgGaEZy1E

Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:

- obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz

- obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108831,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html

#zostańwdomu

Na mocy specustawy związanej z koronawirusem Premier podjął decyzję o czasowym zamknięciu szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury. Ale są też inni pracodawcy.Pracownicy, których zakład został zamknięty przez pracodawcę mają prawo do wynagrodzenia przestojowego. Nie musi być to 100% wynagrodzenia jak normalnie otrzymuje pracownik. Wynagrodzenie może się składać z różnych składników: godzinowe lub miesięczne, mogą też w nie wchodzić składniki zmienne np. premie, prowizje, dodatki. Wynagrodzenie przestojowe charakteryzuje się tym, że liczymy tylko podstawowe wynagrodzenie miesięczne lub stawkę godzinową. Art. 81 Kodeksu pracy mówi: „Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. Wynagrodzenia”. W żadnym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.Zgodnie Kodeksem pracy „Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego (…)”.Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: poradni psychologiczno-pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.Wszystkie działania są możliwe dzięki specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Trwają prace, by zasiłkami objąć też rodziców dzieci powyżej 8. roku życia.

#zostańwdomu

Prawnicy z kancelarii Lubasz i Wspólnicy wyjaśniają:

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego związany z chorobą COVID-19 i wywołującym ją koronawirusem SARS-CoV-2, pojawiały się pytania przedsiębiorców dotyczące możliwości badania pracowników pod kątem temperatury ich ciała. Większość pracodawców traktuje te badania jako możliwe działania o charakterze profilaktycznym, które z jednej strony mają na celu właściwą organizację pracy i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, z drugiej zaś – są działaniami zmierzającymi do zapobieżenia rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Więcej: https://www.lubasziwspolnicy.pl/pomiar-temperatury-ciala-pracownikow-a-rodo/?fbclid=IwAR2Q4nEBhT-z32x4kvOldsB6hZaw8hJB4YhTAFXymvf06dgazZknsMrbL-Yhttps://www.lubasziwspolnicy.pl/pomiar-temperatury-ciala-pracownikow-a-rodo/?fbclid=IwAR2Q4nEBhT-z32x4kvOldsB6hZaw8hJB4YhTAFXymvf06dgazZknsMrbL-Y

#zostanwdomu

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z rozprzestrzeniającym się w naszym kraju koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o wizyty w naszym biurze jedynie w szczególnie pilnych sytuacjach. Prosimy, aby w miarę możliwości ograniczyć się do kontaktów telefonicznych i mailowych, spotkania przesuwamy na czas, kiedy sytuacja się unormuje.

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentacji prosimy o kontakt z koordynatorem prowadzącym, w większości przypadków posługiwać się będziemy skanami dokumentów przesyłanymi na maile, oryginały będziemy uzupełniać w terminie późniejszym.  

Biuro Projektów od dnia dzisiejszego przechodzi również na pracę zdalną, stąd też prosimy o kontakty telefoniczne i mailowe.

Jest to sytuacja nadzwyczajna i wymaga zbiorowej odpowiedzialności za siebie i innych. Wszystkim zalecamy słuchanie komunikatów władz i w czasie przymusowej przerwy stosowanie się do nich.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

#zostanwdomu

Kilka przydatnych informacji nt. koronawirusa i postępowania w ramach BHP

Na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - z dniem 08 marca 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 marca 2020 roku w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Zarządzono, że chorobami powodującymi powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, (o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tj. osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne), są:

1) cholera;

2) dżuma płucna;

3) zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);

4) choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19);

5) bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS);

6) Ebola (EVD);

7) ospa prawdziwa;

8) wirusowe gorączki krwotoczne 

Natomiast okresy obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej) wynoszą odpowiednio:

1) 5 dni – w przypadku cholery,

2) 6 dni – w przypadku dżumy płucnej,

3) 10 dni – w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS),

4) 14 dni – w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS),

5) 21 dni – w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych – licząc od ostatniego dnia styczności,

Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, jednakże jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.

Kolejny świeżutki przepis..

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zarządzono, że obowiązkowej hospitalizacji podlegają miedzy innymi osoby chore i podejrzane o zachorowanie na zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej, w szczególności zakażenia koronawirusem SARS – CoV-2.

Ustawa ta wprowadza również (§ 3.) że lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji:

1) kieruje osobę podejrzaną o zakażenie lub zachorowanie albo zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną do wskazanego szpitala oraz niezwłocznie informuje ten szpital o tym fakcie;

2) niezwłocznie przekazuje informację o skierowaniu, o którym mowa w pkt 1, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania lub powzięcia podejrzenia choroby zakaźnej;

3) poucza osobę chorą lub osobę sprawującą prawną pieczę nad chorą osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, 1128, 1590, 1655 i 1696), o powstałym obowiązku hospitalizacji oraz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta;

4) zleca transport pacjenta do szpitala, o którym mowa w pkt 1, w sposób uniemożliwiający przeniesienie zakażenia na inne osoby;

5) podejmuje inne działania zapobiegające szerzeniu się zachorowań.

(§ 4.) W przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi hospitalizacji ordynator oddziału, lekarz kierujący oddziałem albo osoba upoważniona odpowiednio przez tego ordynatora albo lekarza informuje o tym niezwłocznie telefonicznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego na numer telefonu alarmowego, który jest opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Zajrzyjmy jeszcze do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdyż przepisy tej ustawy wprowadzają wiele rozwiązań i uregulowań, które pomogą i usprawnią realizację wielu zdań, i tak dla przykładu:

(Art. 3.) W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

(Art. 4. 1.) W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

(Art. 4. 2.) Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

(Art. 6.) Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

(Art. 7. 1.) Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, zwanego dalej „wykazem”, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą

(Art. 9. 1.) Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, udzielone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

(Art. 12.) Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.3) ), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Art. 13. 1. W przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).

To jedynie przykłady – chcecie być na bieżąco? Nie możecie pominąć w/wym. przepisów - więc… lektura obowiązkowa zlecona 😉

Opracowanie: Wioleta BEDNAREK

na podstawie:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS CoV-2

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.03.2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Dobry biznesplan to podstawa sukcesu każdej firmy. Przekonają się o tym uczestnicy projektu „ABC przedsiębiorczości V. Edukacja finansowa mieszkańców wsi i małych miast” (www.edufin.pl/abc-przedsiebiorczosci-v/) który rozpoczął się w 2020 roku. To już piąta edycja projektu Fundacji Wspomagania Wsi realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt będzie trwał do 30 kwietnia 2021 roku.