2017-09-07. Polub nas na Facebooku: PromykConsulto

2017-09-06. Ogłoszono kolejny, III nabór w osi 3. Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych z terminem składania wniosków 28.02.2018. Alokacja 160 000 000 zł.

2017-08-31. Kończą się wakacje, szkoły kończą przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrektorom przypominamy o obowiązku przeglądu stanu budynków i placu szkolnego pod względem bezpiecznej i higieniczej nauki. Oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia takiego dokumentu. 

2017-08-31. Kiedy temperatura oleju przekracza 230°C rozpoczyna się dymienie oleju, po przekroczeniu 330°C następuje jego samozapłon. Gaszenie oleju wodą powoduje odparowanie wody i wybuch par. Nie gaście więc płonącego oleju wodą, najlepiej zrobić to zwilżona ścierką, odcinając dopływ tlenu. Obejrzyjcie film i ... nie róbcie tego w domu.

2017-08-31. Konkurs grantowy wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej. Wnioski można składać do 30 września 2017 r.

2017-08-31. Do 29 września br. można aplikować o granty na innowacje w edukacji dorosłych.

2017-08-31. Organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i samorządowe instytucje kultury i inni partnerzy społeczni, chcąc uzyskać wsparcie planowanego przez siebie przedsięwzięcia, są zobowiązani do złożenia wniosków do dowódców jednostek wojskowych, od których oczekują wsparcia, do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy. We wniosku należy określić zakres oczekiwanego wsparcia oraz termin realizacji przedsięwzięcia

2017-08-21. Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach typ 2. Ekoinnowacje. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać do 70% na inwestycje w zakresie zwiększenia efektywności korzystania z zasobów naturalnych, obniżenia kosztów działalności gospodarczej i wzrostowi ich konkurencyjności.

W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęte projekty dotyczące ekoinnowacji, rozumiane jako:

- rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców,
- inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych,
- przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami,
- innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.,
- inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej,
- działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska,
- działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem,
- rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie.
Termin składania 29 wrzesień 2017 r.
Zapraszamy do współpracy.

2017-08-10. Ministerstwo Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w Programie Polska Cyfrowa na 2017 rok.

2017-08-10. Nowa definicja młodocianego pracownika od 2018 r.

Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy od 1 września 2018 r. będzie obowiązywać nowa definicja pracownika młodocianego: będzie to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudniać będzie można tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
Obecnie pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 roku życia, poza pewnymi wyjątkami, jest zabronione.

2017-07-26. Tesco przedłuża do 31 lipca nabór wniosków w konkursie "Decydujesz, pomagamy". Więcej informacji na naszym profilu na PromykConsulto Facebooku.

2017-07-25. W przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie Niepodległości Polski. Z tej okazji powstał Program „Niepodległa”, z którego możecie uzyskać dofinansowanie na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych.

Chętnych zapraszamy do wspólnego złożenia wniosku.️

Termin składania wniosków: 19.07 - 16.08.2017.
Termin ogłoszenia wyników: nie później niż 2 miesiące od zakończenia naboru
Termin realizacji: 01.09 - 30.11.2017
Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000,00 zł
 
2017-07-18. Ministerstwo Rozwoju opublikowało kolejny harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dokument obowiązuje od 14.07.2017 i zawiera harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok.

2017-07-13.Ochrona danych osobowych jest ważna dla osób fizycznych, a jej stosowanie obowiązuje wszystkie podmioty, w tym ngo. Ostatnie regulacji Parlamentu Europejskiego nakładają nowe obowiązki. Zapraszamy różne podmioty do współpracy w zakresie stosowania ustawy. Proponujemy kompleksowe rozwiązanie za przystępną cenę:

- audyt ochrony danych osobowych;

- opracownie Polityki bezpieczeństwa informacji wraz z załącznikami oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym;

- szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe i mających dostęp do danych osobowych;

- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (w przyszłości Inspektora ds. ochrony danych osobowych).

Szczegóły przedstawimy po przeanalizowaniu informacji o zakresie działalności w postaci niezobowiązującej oferty.

Zapraszamy do współpracy już dziś, nowa ustawa zacznie obowiązywać od wiosny 2018, wtedy będzie natłok zleceń.

Zlecenia realizujemy w całej Polsce.

2017-07-02. Polecamy usługi firmy Promyk Consulto. Szukajcie na kalendarzach naszej reklamy: